41   
شناسه خبر: 55384   
تاریخ انتشار: 1396/02/24 16:39
نقش پارک های علمی در توسعه کارآفرینی
نقش پارک های علمی در توسعه کارآفرینی
شرایط اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه که انبوه فارغ التحصیالن را به دنبال داشته است، ضرورت توجه به توسعه کارآفرینی را بیش از گذشته آشکار می سازد.

 پایگاه خبری ایرانیان موفق :شرایط اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه که انبوه فارغ التحصیالن را به دنبال داشته است، ضرورت توجه به توسعه کارآفرینی را بیش از گذشته آشکار می سازد. به دلیل نقش و اهمیت کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تالش می کنند با بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی زمینه توسعه کارافرینی در جامعه را فراهم سازند از این رو در طی چند دهه گذشته پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی و حلقه ای از توسعه اقتصادی، در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و مشاغل مبتنی بر کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته اند. این مراکز با حمایت از دانش آموختگان دانشگاهی، کارآفرینان و متخصصانی که منابع الزم برای ورود به عرصه کار و صنعت را در اختیار ندارند، زمینه رشد و توسعه کسب و کار را فراهم میسازند. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی اهمیت کارآفرینی به بررسی نقش پارک های علمی در حمایت از کارآفرینان و توسعه کارآفرینی پرداخته شود. اهیمت کارآفرینی در دنیای درحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی میتواند در مسیر توسعه، حرکت روبه جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای الزم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند تا آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش وحصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت کنند. امروزه که کار و فعالیت شکل تازه ای به خود گرفته است و به سوی خودکارفرمایی و خوداشتغالی در حرکت است. کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا می‌کنند. تجارب کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی و هند آکنده از فعالیتهای چشمگیر کارآفرینانی بوده است که امروز به توسعه یافتگی کشور خود می بالند. باید توجه داشت که کارآفرینان تنها به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نمی پردازند بلکه با ساختار، تفکر، تحرک و فرهنگ الزم دست به تخریب خالق می زنند تا از دل ویرانههای کهن بنای رفیع آبادانی و پیشرفت را برافرازند.

زینب ایزدیان
captcha