15   
شناسه خبر: 75746   
تاریخ انتشار: 1397/07/05 12:33
رشد ۳ هزار نفری جمعیت مردان بیکار در فصل بهار
رشد ۳ هزار نفری جمعیت مردان بیکار در فصل بهار
افزایش نرخ مشارکت،کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل که ویژگی‌های خاص بازار کار در سالهای ۹۳تا ۹۶بوده‌اند به تدریج در حال توقف است به طوریکه در فصل بهار این ویژگی‌ها کمرنگ شده است.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق، بررسی شاخص های مهم بازار کار طی سال های 93 تا 96 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی شاخص های مهم بازار کار طی سال‌های 93 تا 96 در سه بخش «جمعیت فعال و غیرفعال»، «اشتغال» و «بیکاری» پرداخت.

 تحولات خاص بازار کار در سال های 93تا96 که افزایش نرخ مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل ویژگی های خاص این دوره بودند، در حال توقف است، به طوری که مشاهده می‌شود در فصل اول سال 97 این تحولات در حال کمرنگ شدن هستند و از میزان آنها کاسته شده است.

جمعیت فعال: آمار و ارقام نشان می دهد که سیل ورود نیروی کار به بازار کار که از فصل سوم سال1393 شروع شده بود در فصل بهار 1397 نیز با شدت کمتر تداوم یافته است و جمعیت فعال نسبت به فصل مشابه سال قبل 711 هزار نفر افزایش داشته است. طی سه سال منتهی به بهار 1396، به طور متوسط هر سال یک میلیون نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که تقریبا نیمی از آن مردان و نیم دیگر زنان بوده اند اما در بهار 1397 نسبت به بهار 1396، حدود 711 هزار نفر به جمعیت فعال اضافه شده است که در این بین 510هزار نفر آن مردان و 190 هزار نفر آن زنان بوده اند.

روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از کاهش ورود زنان به بازار کار بوده است که لازم است علل آن بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. در واقع افزایش جمعیت فعال زنان از683 هزار نفر در بهار 1395 نسبت به بهار 1394به حدود 190هزار نفر در بهار 1397 نسبت به بهار 1396 رسیده است، این در حالی است که طبق آمار مرکز آمار ایران جمعیت زنان در سن کار افزایش داشته است.

نرخ مشارکت: همچنین نرخ مشارکت در بهار 1397، 41.1درصد بوده است که نسبت به بهار 1396 (40.6) 0.5 درصد افزایش داشته است و نرخ مشارکت مردان و زنان به ترتیب طی این دوره0.8 و 0.4 درصد افزایش داشته و به ترتیب به 65.3 و 16.8درصد رسیده است. بررسی این ارقام نشان می دهد با وجود افزایش نرخ مشارکت نیروی کار، این نرخ به خصوص در زنان همچنان پائین تر از میانگین های جهانی است.

جمعیت غیرفعال: جمعیت غیرفعال افرادی از جامعه را شامل می شوند که به دلایلی در گروه افراد شاغل یا بیکار قرار ندارند؛ به عبارتی این افراد شاغل نیستند و در گروه افراد جویای کار نیز قرار ندارد. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص نشان می دهد، طی سه سال منتهی به بهار 1397، جمعیت غیرفعال به طور متوسط 340 هزار نفر کاهش داشته است که از این رقم سهم مردان 120هزار نفر و سهم زنان 250 هزار نفر بوده است.

اما جمعیت غیرفعال در بهار 1397نسبت به بهار1396، 160 هزار نفر اضافه شده است. 299 هزار نفر به جمعیت غیرفعال زنان اضافه شده است و جمعیت غیرفعال مردان نزدیک به 130 هزار نفر کاهش داشته است. به عبارت دیگر، بیشتر زنان در سن کار به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند و به تدریج تحولات خاص بازار کار در سال های 1393 تا 1396 که افزایش نرخ مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل ویژگی های خاص این دوره بودند، در حال توقف است، به طوری که مشاهده می‌شود در فصل اول سال 1397این تحولات در حال کمرنگ شدن هستند و از میزان آنها کاسته شده است.

captcha