28   
شناسه خبر: 78040   
تاریخ انتشار: 1397/09/20 15:44
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
مراسم شادپیمایی عروسک ها با حصور ۱۰۰ عروسک گردان در شهر کنگاور از توابع استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
شادپیمایی عروسکها در کنگاور - کرمانشاه
captcha