52   
شناسه خبر: 79201   
تاریخ انتشار: 1397/10/04 17:03
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ زﻧﺎن در اﯾﺮان‬
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ زﻧﺎن در اﯾﺮان‬
ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ در ۱۳۳۷ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج و در ﺧﺎﻧﻮادهای ۱۰ ﻧﻔﺮه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﭘﺪرش ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد. او در ۱۸ ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮد.‬ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ۳۱ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ، ﭘﺪر او را‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺮد. ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﺸﺘﮑﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺪر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ۵۱ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ‬‫ﻣﯿﺪان ﺗﺮهﺑﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ در ۱۳۳۷ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج و در ﺧﺎﻧﻮادهای ۱۰ ﻧﻔﺮه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﭘﺪرش ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد. او در ۱۸ ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮد.‬ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ۳۱ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ، ﭘﺪر او را‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺮد. ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﺸﺘﮑﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺪر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ۵۱ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ‬‫ﻣﯿﺪان ﺗﺮهﺑﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرد.

‫ﻫﻤﺴﺮداری، ﺧﺎﻧﻪداری، ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﭽﻪ داری. زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دوﻣﺶ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻓﺖ.‬
‫۲۴ ﺑﻬﺎر را ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﺷﻮد. آن زﻣﺎن ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮ و ﺷﻐﻠﺶ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ‬ ‫ﻫﺎ ﮐﻤﯽ از آب و ﮔﻞ درآﻣﺪﻧﺪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ. اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داراﻟﻌﻠﻮم ﻓﺎﻃﻤﯿﻪ ﮐﺮج ﺷﺪ، اﻣﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬
‫ﺻﺪاﻗﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮش، از او ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺮی اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮج دﻋﻮت ﺷﺪ. ﺟﺴﺎرت او‬‫در ﮐﺎرﻫﺎ و ﻗﺪرت ﮐﻼﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﮐﺮج از او دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ. ﺳﻤﺘﺶ در آﻧﺠﺎ دﺑﯿﺮی اﻣﻮر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺮج ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر آن‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﺮج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪ. در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ﮐﺮج ﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ او‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎن در زﻧﺪان، او را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺳﻨﯽ از آنﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و‬‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺬب ﺑﺎزار ﮐﺎر دوﻟﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺮجﺷﺎن را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.‬
‫ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۸۰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺻﺎدﻗﯽ رﺳﯿﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد راﻧﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد، ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی زﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻊ او ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎ راﻧﻨﺪهﻫﺎی زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در‬‫ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر، ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎرش ﻧﻤﯽﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ او ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. اﺑﺘﺪا ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰه ای‬ ‫ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی زﻧﺎن ﻗﻄﻌﯽﺗﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺎ ﻗﺮض و وام ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺟﺎره ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از راﻧﻨﺪﮔﺎن زن ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ‬‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪ ﻧﻈﺮش دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد
‫ﻣﺎهﻫﺎ دوﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد. ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺶ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮ و رو ﮐﺮد.‬
‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﻮز اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ زﻧﺎن در اﯾﺮان را ﺑﮕﯿﺮد. ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎس از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﮐﺮج ﺣﺪود ۳۰ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮای‬ ‫راﻧﻨﺪﮔﺎن زن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﮐﺮج ﺧﺒﺮ واﮔﺬاری ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داد، ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ۱۰‬‫دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺧﺮﯾﺪ و آنﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر زﻧﺎن ﻗﺮار داد. ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل راه اﻧﺪازی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺮونﺷﻬﺮی و ﺑﺮونﻣﺮزی وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺖ.‬
‫اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن زن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﺣﺪاث اﺳﺖ. ﺧﺒﺮ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ زن در اﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی را ﺟﻠﺐ‬ ‫ﮐﺮد. ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﯿﺶ از ۱۵ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ و ﮔﺰارش ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ. ﺧﺒﺮ اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎری ﺟﺎﻟﺐ و‬‫اﯾﺪهای ﺑﺰرگ زده اﺳﺖ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ژاﭘﻦ و… ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.‬

captcha