بخشیدن چیست؟

بخشش و گذشت حقیقی به آسانی محقق نمی شود، چرا که فرآیند بخشیدن معمولا پس از فائق آمدن بر ضربه روحی وارده و فروکش کردن نسبی خشم و دلشکستگی اولیه آغاز می شود.

جریان شناسی عرفان های نوظهور

بحثی که از آن با عنوان معنویت های نوظهور یا به عبارت بهتر عرفان های غیرحقیقی یاد می شود چندی است که به مسئله مبتلا به در جامعه مبدل گشته است مسئله ای که انسان بحران زده مدرن را در عرصه نسخه پیچی های مختلف این جریانات گرفتار کرده است.

مقصد و مقصود سائر و سالک

بر اساس آموزه های معرفتی قرآن، هر انسانی خواسته و ناخواسته به حکم سنت و جبر الهی در مسیر بازگشت به سوی خداوندی است که از او آغاز شده است.

حکومت دینی، مقصود از حکومت دینی چیست؟

حکومت دینی، اصطلاحی که بیشتر پس از انقلاب ایران در ادبیات سیاسی فراگیر شد. و آن حکومتی است که احکام و معارف دینی بر آن احکام باشد یا رهبران مذهبی بر آن حاکم باشند یا حکومت افراد دیندار.

بلوغ معنوی چیست؟

در روانشناسی، تعریفی از تعارض وجود دارد که انسان گاهی می‌خواهد به هدفی برسد، ولی در مسیرش به مانعی برخورد می‌کند و سه راه در پیش رو دارد...

موعود در آیین بودا

آیین بودا یکی از شاخه های کیش هندوست. این آیین از هندوستان بیرون آمده و به خاطر گسترش در مناطق پر جمعیت جهان، پیروان زیادی دارد و اخیرا به اروپا و آمریکا نیز سرایت کرده است. بودا (Buddha) به معنای بیدار، لقب گوتاماشاکیامونی بنیانگذار مکتب اصلاحی بودیسم است.

عرفان و تصوف در عیار استاد شهید

مطهری به رغم انتقاد به عرفا، آنها را دارای حسن نیت می داند که در آن ضدیتی با اسلام مشهود نیست

روشنفکران دینی و مولوی

جلال الدین محمد مولوی، برای ایرانیان یک «نمونه منحصر به فرد» است؛ کسی که نه می توان او را شاعر خواند و نه فیلسوف، نه فقیه یا متکلم، نه زاهد یا صوفی زیرا همه اینها هست به اضافه چیزهای دیگری که در هیچ یک از نمونه های یاد شده نیست.

دست از کینه بردار

گاهی وقت ها دست خودت نیست؛ بدون اینکه بخواهی قهر می کنی، بدون اینکه فکر کنی قهر می کنی، اگر چیزی دلخواهت نباشد قهر می کنی و اینقدر این کار را ادامه می دهی تا درونت آرام شود.

ساز نیکی را کوک کنیم

حسن نیّت، موجب رسیدن به آرزوست.

ای فرزند آدم

همانا من بی نیازی هستم که محتاج و فقیر نمی‌شوم....

ای فرزند آدم ...

به اندازۀ نیازی که به من دارید مرا اطاعت کنید.