کاریکاتور آلودگی صوتی در اجتماع

آلودگی صوتی یک عامل خستگی بوده و ظرفیت کار انسان را چه در مشاغل فکری و چه در شغل‌های بدنی و ساده کاهش می‌دهد.

عاشق دروغگویی بچه هام!!!

اینم ورژن خارجی اش