ﺷﻬﺮام ﻓﺨﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ رﺳﺘﻮران ﭘﺪر ﺧﻮب‬ ‫

‫ﺷﻬﺮام اﻓﺨﺎر ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای اش را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ رﺳﺘﻮران ﻫﺎی او در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮده‬‫اﺳﺖ.

ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺮوﯾﺲ زﻧﺎن در اﯾﺮان‬

ﺟﻤﯿﻠﻪ ﺻﺎدﻗﯽ در ۱۳۳۷ در ﺷﻬﺮ ﮐﺮج و در ﺧﺎﻧﻮادهای ۱۰ ﻧﻔﺮه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. ﭘﺪرش ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ﮐﺸﺎورز ﺑﻮد. او در ۱۸ ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮد.‬ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ۳۱ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ، ﭘﺪر او را‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﺮد. ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﺸﺘﮑﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺪر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ۵۱ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ‬‫ﻣﯿﺪان ﺗﺮهﺑﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرد.

موفق ترین چهره اقتصادی در ایران، حسین ثابت

شخصی است که در جهان هتلداری چهره ای موفق است و از معدود ایرانیانی است که توانسته خود را در میان هتلداران جهان مطرح کند . وی دارای بیش از 5000 تخت در جزایر قناری اسپانیا و چندین هتل و پارک مدرن در ایران است.او مهندس حسین ثابت است.
در سالروز شهادت سرسخت‌ترین مخالف رضاخان به «خانه‌موزه مدرس» رفتیم

خانه این نماینده مجلس موزه شد

به کوچه میرزا محمود خان وزیر که می‌پیچیم سر و صدای خیابان پشت سرمان می‌ماند. وارد گذر نصیر الدوله که می‌شویم به مقصد رسیده‌ایم. عمارتی که روزگاری خانه وزیرمختار فرانسه و بعدترها «سید حسن مدرس» نامدارترین مخالف رضاخان بود همین‌جاست.

زندگینامه پدر علم جغرافیا

در این مطلب به زندگینامه پروفسور محمد حسن گنجی پدر علم جغرافیا اشاره شده است.

زندگینامه پدر اطفال ایران

محمد قریب از اولین پزشکان متخصص طب اطفال ایران و بنیان‌گذار طب نوین اطفال در ایران و از بنیان گذاران بیمارستان مرکز طبی کودکان بود.

زندگینامه نخستین روزنامه‌نگار زن ایرانی

در روزگاری که زنان از ترس برخوردهای حکومتی، سواد دار بودنشان را پنهان می کردند، «مزین السلطنه» اولین نشریه زنانه ایران را راه اندازی کرد.

آشنایی با زندگی پروفسور پردیس ثابتی

پروفسور پردیس ثابتی زیست شناس برجسته ایرانی در حال حاضر ساکن ماساچوست ایالت متحده آمریکاست. و به عنوان محقق و استاد دانشگاه هاروارد فعالیت می نماید.

آشنایی با مونا جراحی، جوانی با استعداد برتر

همه خانم‌های جوان دوست دارند در زندگی شخصی و حرفه ای خود به موفقیت برسند و لازمه رسیدن به آن، داشتن هدف مشخص، اعتماد به نفس و تلاش فراوان است.

زندگی نامه سیمین دانشور، اولین نویسنده زن ایرانی

سیمین دانشور نخستین زن ایرانی بود که به صورتی حرفه‌ای در زبان فارسی داستان نوشت.

آشنایی با زندگینامه دکتر فیروز نادری

دکتر فیروز نادری از جمله ایرانیان موفقی است که در سال 2016 ناسا به پاس خدمات ارزنده وی نام سیارک (5515) EL1 1989‎ که در منظومه شمسی قرار دارد، را به سیارک نادری تغییر داد.

فریبرز عرب نیا

فریبرز عرب‌نیا بازیگر و کارگردان ایرانی است که بیشتر شهرت وی به خاطر ایفای نقش مختار ثقفی در سریال تلویزیونی مختارنامه است.

عید فطر چه روزی است؟

عید فطر روز اول ماه شوال و در پایان ماه رمضان است. عید فطر از مهم‌ترین جشن‌ها و اعیاد مسلمانان است.