فسخِ امتیاز استعماری «کاپیتولاسیون» (1306ش)

مجلس شورای ملی در چنین روزی در نوزدهم اردیبهشت 1306ش، الغاء کاپیتولاسیون را اعلام کرد و به همه دولت‌‏هایی که از حق کاپیتولاسیون استفاده می‌‏کردند یک سال وقت داد که در قراردادهای خود تجدید نظر و این امتیاز را لغو کنند.

عمو نوروز

شخصیت‌های عمو نوروز و ننه سرما در روایت‌های کهن و ادبیات شفاهی، نمادی از تغییر و تحول در طبیعت و احوال آدمیان است که طی آن، ننه سرما به عنوان نماد سکون و انجماد می‌رود و عمو نوروز به عنوان نماد رویش و تازگی از راه می‌رسد.