دست از کینه بردار

گاهی وقت ها دست خودت نیست؛ بدون اینکه بخواهی قهر می کنی، بدون اینکه فکر کنی قهر می کنی، اگر چیزی دلخواهت نباشد قهر می کنی و اینقدر این کار را ادامه می دهی تا درونت آرام شود.

ساز نیکی را کوک کنیم

حسن نیّت، موجب رسیدن به آرزوست.

ای فرزند آدم

همانا من بی نیازی هستم که محتاج و فقیر نمی‌شوم....

ای فرزند آدم ...

به اندازۀ نیازی که به من دارید مرا اطاعت کنید.